ตามเอกสารแนบมาพร้อมประกาศเผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
นี้