ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ ครั้งที่ 2