ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ