ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป