ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1/2564 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564
โดยมี นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยพร้อมเพรียงกัน