ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ 2 รายการ