ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Skill Lab (ครั้งที่ 3)