แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านยริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และงานตรวจตาด้วยเครื่องมือพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษตา โรงพยาบาลมหาสารคามมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีสายตาผิดปกติ

ซึ่งโครงการนี้ได้รณรงค์คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,517 คน ได้รับคัดกรองสายตา จำนวน 1,517 คน พบนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ จำนวน 23 คน ส่งต่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยจักแพทย์หรือทีมจักษุ โรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับแว่นสายตา จำนวน 14 คน คงเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน ที่ยังไม่ได้รับ การตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์หรือทีมจักษุ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

สำหรับในปี 2564 นี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามแนว วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี โดยรับการสนับสนุนแว่นสายตาเด็กจากห้างแว่นท็อปเจริญ จำนวน 10,000 อัน ด้วยการประสานความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องในการสั่งตัดแว่นสายตาในฐานะเป็น Training Center การฝึกอบรมการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและการวัดแว่นสายตาในเด็ก ควบคู่กับการดำเนินการคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในจังหวัดเป้าหมายนำร่องเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด