รู้ทัน : Rootan” หมายความว่า “รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์”
รู้ทัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปรับรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
แจ้งไว หมายถึง การสื่อสารระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการแจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ที่ รวดเร็ว และทันท่วงที
เตือนภัยไซเบอร์ หมายถึง เน้นเรื่องภัยไซเบอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหา เข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
– แจ้งเบาะแสภัยไซเบอร์ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอ
– ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นโดยส่วนนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์

ที่มา:

  • https://rootan.dsi.go.th/
  • https://www.dsi.go.th/th/Detail/1e59ca7364cd8deed6063efbd881ab93