ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ยกเลิกประกาศประกวดราคา