ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนนี้
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวีดีโอ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
1.ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย)
ได้รางวัล ระดับ ดี
จากคลิปวีดีโอ “การดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”
2.นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์)
ได้รางวัล ระดับ ชมเชย
จากคลิปวีดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”
3. นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์)
ได้รางวัล ระดับ ดี
จากคลิปวีดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ”