ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 2