นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 พื้นที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงระลอก เมษายน 2564 หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานรับมือสถานการณ์ดังกล่าว และการดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามริมห้วย จังหวัดมหาสารคาม

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาประชาชนที่ติดเชื้อเชื้อไวรัส Covid – 19 ณ โรงพยาบาลสนามริมห้วย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำโรงพยาบาลสนาม ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป