ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค