ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Skill Lab พร้อมอุปกรณ์