ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลู