ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้