ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน