ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน เครื่องช่วยหายใจ 10 เครื่อง