ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศยกเลิกแผน ปี 2564