(20-5-2564)  นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยทีมแพทย์ และสหวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาสารคาม ตาม “โครงการบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งจัดให้บริการฯ ในเดือน มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากนั้นได้ลงเยี่ยมให้กำลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่จัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19