ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ