ส่งทีม 7 นักรบชุดขาว รพ.มหาสารคาม ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเข้าสู่พื้นที่
นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร รพ.มหาสารคาม มอบขวัญกำลังใจแด่ 7 นักรบชุดขาว ซึ่งประกอบด้วย 1.นาย สถาพร ณ ราชสีมา นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ 2.นส. พิริยา ติยาภักดิ์ เภสัชกร ปฏิบัติการ 3.น.ส. นิศมา แสนศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 4.นาง อรวรรณ บุรีนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 5.น.ส. มัลลิกา ศิริสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 6.น.ส. ธนพร ดุลยเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 7.น.ส. วิธิตา ภูตเขต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 7 ท่านได้สมัครใจอาสาลงพื้นที่ โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพื้นที่ การทบทวนและฝึกทักษะการป้องกันการแพรกระจายเชื้อในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม COVID-19 / การใส่-ถอดชุด PPE cover all และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง PAPR โดยทีมงาน IC และทีม EMS Refer และรับทราบแนวทางการปฏิบัติตัวของบุคลากร หลังสัมผัสผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลบุษราคัม และหลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่ายกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบุษราคัม จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ใช้พื้นที่ภายในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง ที่แสดงอาการน้อยถึงปานกลาง ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้