ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง rotary