ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด