ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร