1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มเผยแพร่