คุณภาวินี ศุภบรรพต บริจาคเงิน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และบริจาคเงิน 20,000 บาท แก่ศูนย์สุขภาพเมืองสามัคคี เพื่ออุทิศให้แด่ เปโตรสมชาย ศุภบรรพต (ร้านกันเอง)

ที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (โรงรียนพระกุมารมหาสารคาม)  คุณนุชจรินทร์ ทองโรจน์  พยาบาลวิชาชีพ​ชำนาญการพิเศษ  เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท  คุณภาวินี ศุภบรรพต  ที่มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม และอุทิศให้แด่ เปโตรสมชาย ศุภบรรพต  พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม