ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จ้างเหมาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์