ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก