(11-8-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ Learning &Training Center เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด้านนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวรายงานว่า โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์โรงพยาบาลมหาสารคาม คือ บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง มีพันธกิจ คือ ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรพยาบาลถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในทีมสุขภาพในการดูแลผู้รับบริการ การที่จะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการพัฒนาช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรควบคู่กับการรับความรู้จากภายนอก เพื่อเอื้อให้เกิดโอกาสการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งของบุคลากร

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์   กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะ (Learning & Training Center) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย อันจะเกิดประโยชน์แก่บุคลากร ผู้รับบริการ และองค์กรเป็นอย่างยิ่ง