ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้