ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อกครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ