ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก