ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล