ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต