รพ.มหาสารคาม และเครือข่ายสุขภาพ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักสังคมสงเคราห์ ทีม MCATT นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และจิตอาสาของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพประชาชนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโขงกุดหวาย บ้านท่าค้อ บ้านบุ่งคล้าท่างาม และบ้านกุดเวียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.เกิ้ง  ต.ลาดพัฒนา และ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม