ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

ภญ.ปริญา ถมอุดทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท (Oral Presentation)เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสุมนไพร เพื่อสุขภาวะประชาชน อ.เมือง จ.มหาสารคาม”

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย