ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ