อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มค.) โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ
จากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนและ5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ทำการสั่งจองและจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 11,550 โดส จากสภากาชาดไทย ในวงเงินจำนวน 12,705,000 บาท โดยประชาชนกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจำนวน 180 ราย