(26-11-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  ซึ่งในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน   การเสวนาเชิดชูเกียรตินายแพทย์ปัญญา หาญพานิชย์พันธ์ แพทย์ที่เสียชีวิตจาการักษาผู้ป่วยโควิดคนแรกของประเทศไทย  และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด่นของโรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดจนเทคโนโลยีในด้านการรักษา  และผลงานการพัฒนาทางด้านการแพทย์

ด้านายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทยื โรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ปี 2499 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยจอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม และได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา กำนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2499 เป็น “วันแพทย์” ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประกาศฉบับเดียวที่กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูของประเทศไทย และได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับวันแพทย์ ซึ่งควรได้รับการเชิดชูเกียรติ กลับไม่ได้รับการกล่าวถึง  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักเห็นว่าภารกิจของแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ เป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละทั้งในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว เพื่อรักษาประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีสมควรที่องค์กรที่รับผิดชอบและสังคมจะให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่เชิดชู เป็นที่ประจักษ์และให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้ ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการักษาผู้ติดเชื้อ ต่อต้านโรคระบาตโควิด 19 จนมีบางท่านถึงขั้นเสียชีวิตเป็นที่ ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งท่านเหล่านั้น สมควรได้รับการประกาศ รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมการมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมในผู้ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์   ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านสุขภาพ มีแพทย์ปฏิบัติงานกว่า 100 ชีวิต ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียชีวิตให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประซาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เห็นควรจัดกิจกรรมวันแพทย์ ขึ้นเป็นปีแรก และมีปณิธานว่าจะจัดสืบเนื่องเป็นประเพณีสืบต่อไปเป็นประทุกปี