นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI≥30 ) สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลัก 3 อ. 2 ส. และเพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 75 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 75 คน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ซึ่งการดำเนินชีวิตของบุคลากรส่วนมากได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลทำให้ภาวะทุพโภชนาการเกินในกลุ่มต่างๆ การเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการควบคู่กับการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการลดภาวะโรคต่าง ๆ โรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI≥30 ) สำหรับบุคลากร เพื่อให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นต้นแบบสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นกำลังในการพัฒนาองค์กร เพื่อรับใช้สังคมและประเทศต่อไป