(20-12-2564)  ที่ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลหาสารคาม    นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล”  ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 8

ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นสถานที่ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  19 – 24 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการบริหารให้มีความพร้อมในต้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์