ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผน งานเช่าการแข็งตัวของเลือด
ประกาศแผน งานเช่าการแข็งตัวของเลือด