ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผนเช่าเครื่องเพื่อบ่อมเพาะเชื้อในเลือด