ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผนเช่าเครื่องชนิดของฮีโมโกสบิน