ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผน เช่าเครื่องตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV ฯ