ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประการศแผน การเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก หลักการElectrochmiluminescence