ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผน การเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา