ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผน การเช่าเครื่องตรวจวิเคราห์เชื้อไวรัส HIV,HBV,HCV ฯ